Schema-Root.org logo

 

  cross-referenced news and research resources about

 Lieutenant General Liao Hansheng

Schema-Root.org logo
images:  google   yahoo YouTube
spacer

updated Wed. February 16, 2022

-
Many senior generals, such as Hong Xuezhi, Xiao Ke, Liao Hansheng, Yang Chengwu, and Yang Baibing, had expressed strong disapproval ...


 

news and opinion


 


 


 


 


schema-root.org

  asia
   china
    government
     officials
       liao hansheng

Chinese officials:
       deng xiaoping
       hu jintao
       hua guofeng
       jiang zemin
       jiaxuan tang
       liao hansheng
       wen jiabao
       xi jinping
       zhai jun
       zhao ziyang
       zheng xiaoyu